Sadrokartónové systémy KNAUF - Stropné podhľady

Knauf je výhrou pri všetkých stropoch.

Stropné dosky Knauf sa používajú v novostavbách aj pri rekonštrukčných stavbách.
Miesto omietania nosnej časti stropu mokrou maltou je možné stavebné dosky Knauf pripevňovať na strop na drevený alebo kovový rošt.
Zavesené podhľady Knauf sa používajú napr. k zníženiu svetlej výšky miestnosti, k ukrytiu stavajúcich inštalácií alebo vystupujúcich nosných konštrukcií. Vložením izolácie z minerálnych vlákien do priestoru dreveného alebo kovového roštu dosiahneme zlepšenie zvukovej a tepelnej izolácie podhľadu.
Požiarnu odolnosť podhľadu zaisťuje použitie protipožiarnych dosiek Knauf GKF. Vo vlhkých priestoroch sa používajú impregnované stavebné alebo protipožiarne dosky typu GKBi a GKFi.

Montáž na drevenú konštrukciu

     

Drevená spodná konštrukcia podhľadu se prevádza ako dvojitý latový rošt z nosných a montážnych latiek. Prierezy latiek sú 50 x 30 mm nebo 60 x 40 mm. Maximálne vzdialenosti závesov a latiek uvedené na obr. 1 nesmú byť prekročené.

Nosné latky sa na nosnú časť stropu pripevnia vhodnými hmoždinkami a skrutkami.
Vyrovnanie latiek do vodorovnej polohy se pri menších nerovnostiach stropu robia pomocou klinov.
Jednoduhšia možnosť upevnenia nosného laťovania na strop a rýchlu rektifikáciu umožňuje priamy záves, ktorý sa na strop pripevní kovovými hmoždinkami a skrutkami. Potom se drevené latky vyrovnajú a zoskrutkujú po obidvoch stranách s priamym závesom.

Priskrutkovanie montážnych latiek na nosné latky pomocou rýchloskrutiek Knauf (55 mm) je najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob upevnenia.  Stavebné dosky Knauf sa na montážne latky skrutkujú rýchloskrutkami (typu TN 35 mm) v osových vzdialenostiach 17 cm. Dosky sa kladú kolmo na nosné latovanie.

Je vždy potrebné dbať na to, aby priečne hrany dosiek boli vzájomne presadené a hrany dosiek k sebe tesne priliehali.

Obrázok 1:
Maximálne vzdialenosti upevnenia pri montáži na drevené latky (50x30 mm) pri jednovrstvovom opláštení stavebnými doskami Knauf 12,5 mm
  

Montáž na zavesenú kovovú spodnú konštrukciu

Kovová spodná konštrukcia sa skladá zo závesného drôtu s okom, rýchlozávesu, UD profilov 28/27, CD profilov 60/27, krížových a profilových spojok. Maximálne vzdialenosti závesov a profilov uvedené v obr. 2 nesmú byť prekročené.

Obr. 2: Maximálne vzdialenosti upevnenia pri montáži na zavesenú kovovú spodnú konštrukciu (CD profily 60/27) pri jednovrstvovom opláštení stavebnými doskami Knauf 12,5 mm.

Spodnú úroveň podhľadu vyznačte na stenách a UD profil upevnite skrutkami a hmoždinkami (vzdialenosť hmoždiniek 50 cm).

Na nosnej časti stropu vyznačte upevňovacie body a na ne pripevnite závesný drôt s okom pomocou hmoždiniek a skrutiek.

Rýchlozávesy Ankerfix nasuňte na drôt s okom. Nosný profil (CD profil) nasad'te na rýchlozáves a zafixujte stisnutím pohyblivého šupátka smerom dole. Vyrovnanie výšky profilov sa uskutočňuje pomocou posúvania závesu na drôte s okom. 

Potom montážne profily (CD profily) spojte s nosnými profilmi krížovou spojkou. Pred opláštením je nutné spodnú konštrukciu vyrovnať do roviny.

Stavebné dosky Knauf 12,5 mm k montážnym profilom priskrutkujte skrutkami (typ TN 25) tak, aby pozdĺžne hrany dosiek pri tom boli priečne k laťovaniu.

Je potrebné dbať na to, aby priečne spáry dosiek boli vzájomne presadené a aby všeobecne dosky tesne priliehali k sebe.

Na UD profily se už nič neskrutkuje.

Ďalšie pokyny: viz Technický list D 11.

_______________________________________________________________________