Sadrokartónové systémy RIGIPS - Podkrovie

Štandardné prevedenie

 

Opláštenie
Stavebné dosky Rigips, veľkého formátu.

 

Tmelenie
Spáry medzi doskami a hlavami skrutiek sa zatmelia systémom tmelení spár Vario niekoľkými pracovnými postupmi.

Upevnenie dosiek
Samorezné skrutky Rigips dĺžky 25-55mm (podľa nosnej konštrukcie a hrúbky opláštenia)

          

Nosná konštrukcia
Drevené ostrohranné latky (možno použiť kvalitu II. triedy) sa upevnia samoreznými Rigips dl. 55 mm (lat'ovanie do 30 mm hr.), alebo dl. 70 mm
(lat'ovanie do 40 mm hr.).
Altematívy: Je možné použiť HUT-profil 15,5/48 alebo stavacie lišty so stropnými CD-profilmi.

     
     

1. Izolácia

Používané sú izolačné materiály z minerálnych vlákien, ktoré sa vkladajú do nosnej konštrukcie. Hrúbku vrstvy izolácie je potrebné voliť s ohľadom na celkovo požadovaný tepelný odpor konštrukcie (odporúča sa hrúbka min. 160 mm).

Pre zamedzenie kondenzácie vodných pár v konštrukcií je na vnútornú (teplú) stranu izolácie nutné zabudovať parozábranu.

Alternatívne je možné použiť izolačné materiály s nakašírovanou vrstvou plastikovej alebo hliníkovej fólie. Takisto je možné použiť sadrokartónové dosky, ktoré sú už z výroby opatrené vrstvou parozábrany. 

2. Nosná konštrukcia

Montážne lat'ovanie sa upevní kolmo na krokvy. Prierezy drevených lát závisia na odstupe krokví:
- pre odstup 70 cm - latky 48/24 mm
- pre odstup 85 cm - latky 50/30 mm
- pre odstup 100 cm - latky 60/40 mm

Vzájomná vzdialenosť lát je 50 cm (pri požiadavkách na požiarnu odolnosť 40 cm). Miesto drevených lát je možné použiť HUT-profil 15,5/48 alebo stropné CD-profily.

  
   3. Opláštenie
 
Sadrokartónové dosky Rigips sa pripevnia ku konštrukcií skrutkami Rigips s maximálnym odstupom 170 mm na latku. Pri opláštení je nutné zachovávať zásadu preväzovania spár aspoň o jednu vzdialenosť medzi latkami (spáry nemôžu tvoriť kríž).

Protipožiarne dosky Rigips
RF hr. 15 mm sa upevnia
pomocou samorezných skrutiek
na nosnú konštrukciu
(strechy), (čo môže byť laťovanie, úsporné bednenie s medzerami alebo plné bednenie). Max. osový odstup lát činí
40 cm (priečne upevňovanie
= latky naprieč k doske).

TEPELNÁ IZOLÁCIA:
Požiadavky kladené na tepel-
nú izoláciu podľa súčasných európskych štandardov
splňuje minerálna izolácia v hrúbke 160 mm.

PAROTESNÁ ZÁBRANA:
Na vnútornej strane tepelnej izolácie (medzi tepelnou izoláciou a sadrokartónom) je potrebné previesť parotesnú zábranu, a to najmä vtedy, ak nie je zadné odvetrávanie tepelnej izolácie dostatočné a trvalé. Parotesná zábrana môže byť kašírovaná buď na zadnej strane protipožiarnych sadrokartónových dosiek alebo na izolačnej doske z minerálnych vlákien alebo ako špeciálna fólia s presahujúcimi stykmi medzi tepelnou izoláciou a opláštením.

39.08.01 E

RF 15

30 min.
pre požiarnu odolnosť 30 min. do spodného líca protipožiarnej dosky Rigips (RF 15 mm) až po rub dosky z minerálnych vlákien  

Krokvy, klieštiny, hambálky, strešné dosky atď. sú chránené od napadnutia ohňom po dobu 30 min., pokiaľ sa prevedie doporučené opláštenie protipožiarnymi doskami Rigips. Slúži tak pre
ochranu nosnej konštrukcie strechy a tým pre zaistenie únikových ciest.

39.08.01 F

2 RF 15

60 min.
pre požiarnu odolnosť
60 min. od spodného líca dvoch 15 mm hrubých protipožiar. dosiek) Rigips ( 2x RF 15mm) až po rub dosky z minerálnych vlákien

 

RF 12,5

15 min.

 

2 RF 12,5

45 min.

 4.70.20 

 

RF 20

30 min.

  4.70.51 

 

RF 25

90 min.

  4.70.52 

 

2 RF 20

90 min.

 

_______________________________________________________________________