Sadrokartónové systémy RIGIPS - Stropné podhľady

Podhľady zavesené na drevenej nosnej konštrukcií

Opláštenie
Veľkoformátové dosky Rigips s hranou Vario.
 
Upevnenie dosiek
Samorezné skrutky Rigips dĺžky min. 35 mm.
 
Stierkovanie
Spáry medzi doskami a hlavami skrutiek sa tmelia v niekoľkých pracovných postupoch.

Nosná konštrukcia
Stropný tenkostenný plechový pozinkovaný CD-profil sa použije ako montážny a nosný profil.

 

 

Upevnenie závesu na masívny strop
Najskôr si označíme na hrubom strope upevňovacie body a osadíme hmoždinky. Potom v predvŕtanej doske pripevníme skrutky zodpovedajúcej dĺžky.

 

 

Upevnenie nosných dosiek na trámový strop
Nosné dosky sa pripevnia na trámový strop, vryty do dreva zodpovedajúcej dĺžky a priemeru. 

 

Nosná doska
Závesy sa upevnia striedavo vľavo a vpravo na nosnú dosku. Rektifikácia výšky sa prevedie posunom závesného drôtu v otvoroch pérového závesu. 

 

 

<Montážne dosky
Montážne a nosné dosky prekrížene spojíme samoreznými skrutkami Rigips dĺžky 55 mm. Vzdialenosti dosiek sú zrejmé z popisu konštrukcie.

 

<Opláštenie
Na montážnej doske prikrutkujeme stavebné dosky Rigips samoreznými skrutkami Rigips v odstupe maximálne 170 mm. Priečne spáry presadíme tak, aby nevznikli krížové spáry.

 

 

Podhľady zavesené na kovovej nosnej konštrukcií

  

Opláštenie
Veľkoformátové dosky Rigips s hranou Vario.

Upevnenie dosiek
Samorezné skrutky Rigips dĺžky min. 25 mm.
 
Stierkovanie
Spáry medzi doskami a hlavami skrutiek sa tmelia v niekoľkých pracovných postupoch.
 
Nosná konštrukcia

Stropný tenkostenný plechový pozinkovaný CD-profil sa použije ako montážny a nosný profil.

 

 

Upevnenie závesov na masívny strop
Najskôr označíme obrys stropu na okolitých stenách, narysujeme body, v ktorých budú upevnené závesy. Závesný drôt pripevníme pomocou zodpovedajúcich hmoždiniek a skrutiek. 

 

Záves upevnený na stropnom tráme
Závesný drôt upevníme, pokiaľ je to možné, na stropný trám z boku pomocou skrutiek s polguľatou hlavou s priemerom cca 5 mm. Vzdialenosť od spodnej hrany trámu min. 5 cm.

 

Nosný profil
Kotvový rýchloupínací záves nasadíme do nosného CD-profilu a spojíme so závesným drôtom. Výškové vyrovnanie prevedieme posúvaním závesného drôtu v otvoroch pera.

 

Montážny profil
Montážny CD-profil upevníme pomocou uhlových kotiev alebo krížovej spojky na nosnom profile. Príslušné osové vzdialenosti sú uvedené v konštrukčnom prehľade.

 

Opláštenie
Na montážny CD-profil priskrutkujeme pomocou samorezných skrutiek Rigips stavebné dosky Rigips. Vzdialenosť skrutiek na profile je max. 170 mm. Priečne spáry presadíme tak, aby nevznikli krížové spáry.

 

 

Rigips - stropy, podhľady a podkrovie - prehľad

 

 

Konštrukcie

LG 39
LB pol. č. montovaného
stropu Rigips

dosky
  Rigips      

Požiarna odolnosť
(min)

4.10.01
dosky Rigips dvojvrstvové, základ-
né laťovanie 60/40 mm, laťovanie
50/30mm alebo 40/24mm, kotvený rýchloupínací záves, poprípade
nosný CD-profil, uhlová kotva, montážny CD-profil

 39.08.01 A

 RB 12,5

 

 39.08.01 B

 RBI 12,5

 

 

 39.08.01 C

 RF 12,5

 15 min.

 

 39.08.01 D

 2 RF 12,5

 45 min.

 

 39.08.01 E

 RF 15

 30 min.

 

 39.08.01 F

 2 RF 15

 60 min.

 

4.10.01
dosky Rigips, dvojvrstvové, roztoče upevňovacích bodov pre nosnú konštrukciu:
x = 750 mm
y = 1 100 mm pri latkách 60/40 mm
y = 1 400 mm pri latkách 40/60 mm
y = 850 pri CD-profiloch 60/27 mm
I = 400 mm

 39.08.04 A

 RB 12,5

 

 39.08.04 B

 RBI 12,5

 

 39.08.04 C

 RF 12,5

 15 min.

 39.08.04 D

 2 RF 12,5

 45 min.

 39.08.04 E

 RF 15

 30 min.

 39.08.04 F

 2 RF 15

 60 min.

 

 39.08.03 A

 RB 12,5

 

 39.08.03 B

 RBI 12,5

 

 39.08.03 C

 RF 12,5

 15 min.

 39.08.03 D

 2 RF 12,5

 45 min.

 39.08.03 E

 RF 15

 30 min.

 39.08.03 F

 2 RF 15

 60 min.

4.10.22

 

 2 RF 20

 90 min.

4.10.03

 39.08.03 G

 2 GFK 15+
 1 GFK 12,5

90 min.
od spodnej úrovne 3 dosiek
Rigips (1x doska RF 15 + 1x
RF 12,5 + 1x RF 15 mm)
až po hornú úroveň izolačnej vrstvy 2x 40mm 40 kg/m2

4.20.01
dosky Rigips upevnené priamo na
drevený trámový strop, izolačná hmota horľavosti triedy A (nehorľ.)
x = 900 mm
y=1 100 mm (pre latky 60/40mm)
I = 400 mm

 39.08.01 C

 RF 12,5

30 min.
od spodného líca protipožiar-nej dosky Rigips 12,5 mm
(RF 12,5 mm) až k hornej úrovni dreveného trámového stropu

4.20.02
dosky Rigips upevnené závesom
na drevený trámový strop, izolačná hmota horľavosti triedy A (nehorľ.)
x = 900 mm (pre latky 60/40 mm)
x = 800 mm
y = 1 400 mm
I = 400 mm

 39.08.04 C

 RF 12,5

30 min.
od spodného líca protipožiar-nej dosky Rigips 12,5 mm
(RF 12,5 mm) až k hornej úrovni dreveného trámového stropu

4.30.01
dosky Rigips s drevenou nosnou konštrukciou, upevnená priamo
na oceľové nosníky
x = 750 mm
y = 750 mm
I = 400 mm

 39.08.01 C

 RF 12,5

30 min.
od spodného líca protipožiar-nej dosky Rigips 12,5 mm
(RF 12,5 mm) až k hornej úrovni dreveného trámového stropu

4.30.01
dosky Rigips s drevenou nosnou konštrukciou, upevnená závesom na oceľové nosníky
x = 750 mm
y = 750 mm
I = 400 mm

 39.08.04 C

 RF 12,5

30 min.
od spodného líca protipožiar-nej dosky Rigips 12,5 mm
(RF 12,5 mm) až k hornej úrovni dreveného trámového stropu

4.10.03
dosky Rigips 3-vrstvové, roztoče upevňovacích bodov
x = 750 mm
y = 400 mm
I = 400 mm
CD-profily 60/27 mm
Požiarna odolnosť 90 min.

 39.08.03 G

 2 GFK 15+ 
 1 GFK 12,5

90 min.
od spodnej úrovne 3 dosiek Rigips (jedna doska RF 15 + jedna RF 12,5 + jedna RF 15 mm) až po hornú úroveň izolačnej vrstvy 2x 40mm
40 kg/m2

4.30.04
dosky Rigips s oceľovou nosnou konštrukciou, upevnenou závesom
na železobetónový strop
x = 1 000 mm
y = 850 mm
I = 400 mm

 39.08.03 C

 RF 12,5

60 min.
pre požiarnu odolnosť 60min.
od spodného líca protipožiar-
nej dosky tl. 15 mm (RF 15
mm) až po hornú úroveň nabetónovanej dosky

 

 RF 15

90 min.
pre požiarnu odolnosť 30min.
od spodného líca protipožiar-
nej dosky tl. 15 mm (RF 15
mm) až po hornú úroveň nabetónovanej dosky

4.40.01
závesný stropný podhľad z dosiek
Rigips a špeciálna izolácia z dosiek
z minerálnych vlákien horľavosti
triedy A v spojení so stropnou konštrukciou z trapézovaných
plechov s nabetónovanou
doskou tl. 50 mm
x = 850 mm
y = asi 500 mm
I = 400 mm

 39.08.01 E

 RF 15

90 min.
pre požiarnu odolnosť 30min.
od spodného líca protipožiar-
nej dosky tl. 15 mm (RF 15
mm) až po hornú úroveň nabetónovanej dosky

4.50.01
krytina strechy na konštrukciu z drevených trámov, zavesený stropný podhľad z dosiek Rigips a izolácia z dosiek z minerálnych vlákien v
tl. 2 x 40 mm (tr. A nehorľavé)
x = 900 mm
y=1 100 mm (pre laťov. 60/40mm)
I = 400 mm

 39.08.01 C

 RF 12,5

30 min.
pre požiarnu odolnosť 30min.
od spodného líca protipožiar-
nej dosky Rigips (RF 12,5
mm) až po hornú úroveň strešnej krytiny

4.50.02
krytina strechy na oceľových nos-niciach s podhľadom z dosiek Rigips
a izolácie z dosiek z minerálnych
vlákien v tl. 2x 30 mm
x = 900 mm
y=1 100 mm (pre laťov. 60/40mm)
I = 400 mm

 39.08.01 C

 RF 12,5

30 min.
pre požiarnu odolnosť 30min.
od spodného líca protipožiar-
nej dosky Rigips (RF 12,5
mm) až po hornú úroveň strešnej krytiny

4.50.04
strešné konštrukcie z trapézových plechov s tepelnou izoláciou z polystyrénu alebo minerálnych
vlákien so závesným stropným podhľadom z protipožiarnych
dosiek Rigips
x = 1 100 mm
y = 750 mm 
I = 400 mm

 39.08.02 E

 RF 15

30 min.
pre požiarnu odolnosť 30min.
od spodného líca protipožiar-
nej dosky Rigips (RF 15 mm)
až po hornú úroveň polystyrénových dosiek

 

_______________________________________________________________________