Zateplenie BEK

BEK certifikované tepelnoizolačné fasádne systémy patria do skupiny kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), ktoré sa aplikujú priamo na fasádu v súvrství tvoreného z lepiacej malty, tepelného izolantu z fasádneho polystyrénu alebo minerálnej vlny, z kotevných prvkov, armovacej stierky vystuženej sklotextilnou mriežkou, z tenkovrstvovej povrchovej omietky a z príslušenstva t.j. širokej škály profilov pre spevnenie rohov, riešenie dilatačných škár a pod. Výhodou kontaktných tepelnoizolačných systémov, samozrejme pri dodržaní správneho technologického postupu, je celistvé zateplenie plochy obvodového plášťa budovy bez akýchkoľvek tepelných mostov. Systémom kontaktného lepenia tepelnoizolačných dosiek sa dajú aplikovať na všetky druhy bežných stavebných podkladov, umožňujú vytvorenie a riešenie aj náročnejších stavebných detailov.

BEK certifikované tepelnoizolačné fasádne systémy ponúkajú 2 alternatívy:

  • Tepelnoizolačný fasádny systém s polystyrénom EPS F
  • Tepelnoizolačný fasádny systém s minerálnou vlnou MW

Pri výbere tepelnoizolačného systému je potrebné prihliadať na certifikáciu systému a zhotoviteľ by mal byť držiteľom licencie. BEK tepelnoizolačné systémy majú svoje odskúšané spolupôsobenie jednotlivých komponentov. Preto je pre získanie garancie nutné dodržať predpísanú certifikovanú skladbu systému, a takisto dodržovať technologické postupy odporučené výrobcom. Prax ukazuje, že pri dodržaní základných technologických predpisov sú zateplené fasády aj po 25 rokoch prakticky bez nedostatkov. Očakávaná životnosť je však dlhšia. Na zabudovanom tepelnoizolačnom systéme treba vykonávať pravidelnú údržbu. Opravy sa realizujú vhodným náterom v intervaloch 10 - 15 rokov. Odporúča sa použiť náter zhodného typu ako pôvodná tenkovrstvová fasádna omietka.

Hlavný dôvod pre zateplenie

Spôsob výstavby, najmä bytových domov bol na Slovensku dlhodobo ovplyvnený lacnou a ľahko dostupnou energiou. Ceny energií dlhodobo rastú všade vo svete, a preto jedinou rozumnou alternatívou, ako bojovať so stúpajúcimi nákladmi na vykurovanie v zimných mesiacoch a chladenie v horúcich letných dňoch, je zatepľovanie nehospodárnych a energeticky náročných budov.

Energetické dôvody

Je všeobecne známe, že náklady na vykurovanie priemernej domácnosti na Slovensku tvoria cca 60 percent celkových nákladov na bývanie. Z výsledkov meraní je zrejmé, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú 25-35 % celkových strát pri rodinných domoch a 30-40 % pri bytových domoch. Rozumným zateplením, t.j. použitím dostatočnej hrúbky tepelnej izolácie, možno ušetriť až 50 percent týchto nákladov.

Ekonomické dôvody

Okamžitou úsporou nákladov na vykurovanie po zateplení budovy sa ekonomická návratnosť investícií do dodatočného zateplenia panelových domov postavených do začiatku 70. až 80. rokov pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri uvažovaní vývoja svetových cien energie.

Estetické dôvody

BEK certifikované tepelnoizolačné fasádne systémy nielen znižujú ekonomické a energetické straty, ale aj chránia budovu pred poveternostnými vplyvmi, čím predlžujú jej životnosť, zlepšujú jej vzhľad a tým zvyšujú aj jej celkovú hodnotu.

Ekologické dôvody

Ďalším nezanedbateľným efektom zateplenia je podstatné zníženie uvoľňovania emisií – škodlivých látok do ovzdušia. Produkcia CO2 rodinného domu s priemernými tepelnoizolačnými vlastnosťami pred a po zateplení kontaktným zatepľovacím systémom (12 cm tepelnej izolácie). Podľa výsledkov spomínanej štúdie produkcia CO2 počas obdobia 40 rokov je porovnateľná s objemom emisií CO2, ktoré by vyprodukovalo osobné auto pri prejazde 1 milióna kilometrov (cca 25-krát cesta okolo rovníka).

Hygienické dôvody

Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty. Znížením teploty sa zvyšuje vlhkosť na povrchu stien, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a plesní. Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov. Zateplený dom navyše zabezpečuje užívateľovi lepšiu tepelnú pohodu a ustálenejšiu vnútornú klímu počas celého roka.