Zmena názvu a zlúčenie s KVIP s, r. o.

Meno sa mení, kvalita zostáva. Odteraz sme tu pre vás ako Woodcote Group s.r.o.
 
V slovenskom Woodcote dochádza k niekoľkým dôležitým zmenám formálneho charakteru. Ponuka našich služieb ani štruktúra spoločnosti sa nemenia –  len jej meno. Značka KVIP prechádza pod BEKWOODCOTE a samotná spoločnosť BEKWOODCOTE mení meno na Woodcote Group.
 
Od 1.8. 2021, dochádza k zlúčeniu spoločnosti KVIP s.r.o. so spoločnosťou BEKWOODCOTE s.r.o. Značka KVIP zaniká len ako názov – všetci zamestnanci, zákazky i ďalšie obchodné aktivity a pohľadávky zostávajú, iba prechádzajú pod spoločnosť BEKWOODCOTE. Všetko prebehne absolútne plynule a bez akéhokoľvek narušenia chodu a fungovania spoločnosti.

Oficiálny list o zlúčení a zmene názvu

Official letter of changes about the merger and name change

 
Zároveň dochádza v rovnakom dátume, t. j. 1.8. 2021, ku zmene obchodného mena BEKWOODCOTE s.r.o. na Woodcote Group s.r.o. a začínajú platiť nasledujúce fakturačné údaje:
 

WOODCOTE GROUP s.r.o.
so sídlom Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 31 364 951
IČ DPH: SK2020337671
číslo účtu podľa faktúry alebo uzavretej zmluvy:
VÚB a.s. SK93 0200 0000 0031 8453 4851
UCB a.s. SK39 1111 0000 0011 6971 6009
 
Veríme, že tieto formálne zmeny prinesú ďalšie zjednodušenia a sprehľadnenia spolupráce, a pracovných vzťahov, v duchu nášho “Všetko pod jednou strechou” prístupu.